ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับกองกลางได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.07.2566
92

รองปลัดฯ ณัฏฐิญา ร่วมยินดีกับหน่วยงาน สปอ. ที่ได้รับรางวัล “มีวินัย ใส่ใจการเป็นองค์กรคุณธรรม” สู่การขยายผล มุ่งมั่นส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
18.07.2566
31

กองกลาง ได้รับยกย่องเชิดชูให้เป็นหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ และมีความรับผิดชอบ จากกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
20.06.2566
55

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ตลอดจนการปฏิบัติตนตามคุณธรรมที่พึ่งประสงค์

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03